ZARZĄDZENIE NR 17/2022

Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu
z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu.

Na podstawie art. 68 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzam „Kodeks etyki nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

1. Zatrudnieni nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zostają zapoznani z treścią Kodeksu etyki i składają oświadczenie o zapoznaniu się i przestrzeganiu postanowień w/w kodeksu.
2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 określony został w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 17/2022
Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych
w Sławoborzu
z dnia 29.11.2022 roku

KODEKS ETYKI
NAUCZYCIELI
I PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH
ZESPOŁU PLACÓWEK SPECJALNYCH
W SŁAWOBORZU

Sławoborze, dnia 29.11.2022 r.

PREAMBUŁA

Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych nauczycielom i pracownikom Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu oraz dostrzegając konieczność pełnej ich realizacji w praktyce, ustanawia się Kodeks Etyki nauczycieli i pracowników Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu.
Celem niniejszego Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania nauczycieli i pracowników, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków. Kodeks Etyczny nauczycieli i pracowników Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu oparty został na fundamentalnych wartościach: uczciwości, sprawiedliwości, szacunku, prawdzie, godności i lojalności.

§ 1

1. Podstawa prawna:
a) art. 68 ust. 2 pkt 5 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)
b) Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U.
z 31.07.2020 r., poz. 1327 ze zm.),
c) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.),
d) „Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych”, określone w komunikacie nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF nr 15, poz. 84).

2. Kodeks Etyki Pracowników Szkoły zwany dalej „Kodeksem Etyki”, określa standardy postępowania, których przestrzeganie jest gwarancją kompetencji, odpowiedzialności i wysokich walorów moralnych pracowników szkoły w związku z wykonywaniem przez nich swoich obowiązków.

3. Ilekroć w Kodeksie jest mowa o:
a) szkole – należy rozumieć Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu
b) nauczycielu – należy rozumieć nauczycieli Zespołu Placówek Specjalnych
c) w Sławoborzu
d) pracowniku – należy rozumieć pracowników niepedagogicznych (administracja i obsługa) Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu
e) Kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyki Nauczycieli i Pracowników Niepedagogicznych Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu.

§2

KODEKS ETYKI NAUCZYCIELSKIEJ

I. Zasady ogólne do których jest zobowiązany nauczyciel:
1. Nauczyciel powinien stanowić wzór osobowości prawej i szlachetnej, wrażliwej
i odpowiedzialnej, o postawie otwartej na drugiego człowieka.
2. Podstawowym zadaniem nauczyciela jest troska o dobro ucznia.
3. Nauczyciel uczciwie i rzetelnie przekazuje wiedzę, zgodną z prawdą.
4. Nauczyciel szanuje godność ucznia w procesie kształcenia i wychowania.
5. Nauczyciel uczy kultury współżycia ze światem przyrody.
6. Nauczyciel, kierując się dobrem ucznia, wybiera odpowiednie metody, formy
oraz środki nauczania i wychowania, stosuje obiektywne kryteria oceny,
z uwzględnieniem zasady indywidualizacji.
7. Nauczyciel powinien stale doskonalić własne kwalifikacje i kompetencje zawodowe dostosowując swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne
do najlepszych standardów nauki, dydaktyki i pedagogiki.
8. Nauczyciela obowiązuje tajemnica zawodowa. Ujawnienie wiadomości, objętych tajemnicą zawodową, jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy zachowanie tajemnicy może prowadzić w przyszłości do poważnego zagrożenia czyjegoś bezpieczeństwa lub innych dóbr osobistych, lub zachowanie tajemnicy może prowadzić w przyszłości do naruszenia prawa.
9. Nauczyciel, mając prawo do godziwego wynagrodzenia, nie uzależnia od niego jakości swej pracy.
10. Nauczyciel kieruje się takimi samymi zasadami etycznymi zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.
11. Nauczyciel jest zobowiązany swoim postępowaniem, tworzyć dobry wizerunek szkoły poprzez:
a) utrzymywanie pożądanych relacji ze współpracownikami, tj. brak ostrej wymiany zdań, kłótni, spięć, rzutujących na jakość pracy,
b) pomoc w załagodzeniu konfliktu z tzw. trudnym petentem,
c) brak pomawiania, ośmieszania, obrzucania inwektywami,
d) niepodejmowanie nieprawdziwych i krzywdzących dyskusji, wyrażanie niesłusznych opinii.
12. Ujemna opinia o pracy nauczyciela nie może mieć cech zniesławienia.
13. Obowiązkiem nauczyciela jest umacnianie poczucia odpowiedzialności i dumy z przynależności do polskiego narodu oraz wychowywanie w duchu patriotyzmu i solidarności międzyludzkiej.
14. Powinnością nauczyciela jest troska o dobre imię szkoły i stanu nauczycielskiego.
15. Nauczyciel powinien brać czynny udział w życiu społecznym, samorządowym
oraz upowszechniać właściwe wzorce zachowania i wychowania, w szczególności kształtować patriotyzm, wrażliwość społeczną.

II. Zasady szczególne obowiązujące nauczyciela

1. Rolą nauczyciela jest przekazywanie w sposób jasny i czytelny uczniowi, wychowankowi i jego rodzicom lub opiekunom wiedzy o tym, jak rozpoznaje jego sytuację i problemy oraz informowanie o celach swoich działań wychowawczo-dydaktycznych, stosowanych metodach, wynikach i ocenach, uzyskiwanych przez ucznia oraz sposobach ich udostępnienia poprzez:
a) bezstronne, obiektywne i należyte wywiązywanie się ze swoich obowiązków,
b) brak faworyzowania niektórych uczniów,
c) nieuciekanie się do protekcji, zbytniej poufałości, wykorzystywania związków rodzinnych i osobistych.
2. Nauczyciel powinien dążyć do uzyskania zrozumienia odbiorców
dla przekazywanych przez siebie informacji i akceptację dla planowanych działań.
3. Nauczyciel naruszający zasady etyki zawodowej, winien podjąć natychmiastowe działania, które mają na celu usunięcie skutków jego postępowania i naprawienie powstałych szkód. Ma również obowiązek reagować na znane sobie fakty odstępstwa od zasad etyki zawodowej, ze strony innych nauczycieli.
4. Nauczyciel niezwłoczne informuje dyrektora szkoły lub wicedyrektora
o przebywaniu na terenie szkoły nauczyciela będącego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego oraz otacza opieką uczniów, mających zajęcia z tym nauczycielem.
5. Nauczyciel dba o utrzymanie możliwie najwyższego poziomu swej pracy,
bez względu na jakiekolwiek indywidualne cechy uczniów i ich rodziców, czy też na jego osobisty do nich stosunek. Nauczyciel jest szczególnie odpowiedzialny
za to, aby cechy różnicujące odbiorców jego działań, takie jak rasa, narodowość, światopogląd, system wartości, pozycja społeczna, sytuacja materialna, poglądy polityczne, a także stosunek do szkoły i edukacji oraz charakter problemów wychowawczych w żaden sposób nie pociągały za sobą dyskryminacji tych osób w środowisku szkoły i w dostępie do dóbr edukacyjnych.

§ 3

1. Powinnością nauczyciela jest:
a) nieustanne dokształcanie się i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
b) utrzymywanie wysokiej kultury osobistej, tj. nieużywanie słów wulgarnych
i okazywanie zachowań o zabarwieniu emocjonalnym.
c) dbałość o odpowiedni strój wynikający z obowiązku nauczania i wychowania.
2. Nauczyciel nie może wykorzystywać swojej pozycji dla osiągania korzyści osobistych. W trosce o godność zawodu, nauczyciel jest szczególnie odpowiedzialny za to, aby rozpoznawać i eliminować wszelkie sytuacje,
które mogą być, przez ucznia lub inne osoby, interpretowane jako korupcyjne.
3. Nauczyciel, wraz z nadzorem pedagogicznym i innymi pracownikami oświaty, powinien tworzyć zespół ludzi wspomagających się w realizacji wspólnego celu, jakim jest nauczanie i wychowanie.
4. Doświadczony nauczyciel winien otoczyć opieką nauczycieli rozpoczynających pracę, służąc im radą i pomocą.
5. Nauczyciel zobowiązany jest do nierozpowszechniania informacji z posiedzeń rad pedagogicznych. Nauczyciele, pełniący funkcje w nadzorze pedagogicznym, zobowiązani są kierować się w swojej działalności zasadami niniejszego Kodeksu.
6. Nauczyciel powinien być wyczulony na wszelkie patologie życia szkolnego
i społecznego, bowiem bierna postawa wobec nagannych zachowań jest przyzwoleniem na brutalizację życia publicznego.
W szczególności należy więc:
a) przeciwstawiać się przemocy i agresji,
b) reagować w przypadku naruszania zakazu spożywania alkoholu i palenia papierosów w budynkach szkoły,
c) dbać, by szkoła była wolna od narkotyków,
d) walczyć z wszelkimi aktami wandalizmu, czy kradzieży,
e) utrzymywać pożądanych relacji ze współpracownikami, tj. brak ostrej wymiany zdań, kłótni, spięć, rzutujących na jakość pracy.

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH

§4

III. Zasady ogólne

1. Kodeks Etyki Pracowników Szkoły, zwany dalej „Kodeksem Etyki”, określa standardy postępowania, których przestrzeganie jest gwarancją kompetencji, odpowiedzialności i wysokich walorów moralnych pracowników szkoły, w związku z wykonywaniem przez nich swoich obowiązków
2. Wskazane w Kodeksie Etyki zasady i wartości etyczne są stosowane
przez pracowników podczas wypełniania przez nich codziennych obowiązków.
3. Kodeks Etyki przeciwdziała korupcji, rozumianej jako nadużycie stanowiska publicznego, dla uzyskania prywatnych korzyści. Korupcja obejmuje płatne faworyzowanie, nepotyzm, nadużycie kompetencji, wynikających z pełnionej funkcji, w celu uzyskania korzyści, przekupstwo, kradzież majątku publicznego
lub środków publicznych, przestępstwa księgowe oraz obrót środkami finansowymi, pochodzącymi z działań korupcyjnych.
4. Pracownik jest zobowiązany swoim postępowaniem, tworzyć dobry wizerunek pracownika szkoły poprzez:
a) utrzymywanie pożądanych relacji ze współpracownikami, tj. brak ostrej wymiany zdań, kłótni, spięć, rzutujących na jakość pracy,
b) pomoc w załagodzeniu konfliktu z tzw. trudnym petentem,
c) brak pomawiania, ośmieszania, obrzucania inwektywami,
d) niepodejmowanie nieprawdziwych i krzywdzących dyskusji, wyrażanie niesłusznych opinii.
5. Pracownik dba o prestiż szkoły i jakość wykonywanej pracy.
6. Pracownik zachowuje wysoką kulturę, uprzejmość i życzliwość w kontaktach
z uczniami, rodzicami uczniów, przełożonymi, podwładnymi i współpracownikami.
7. Pracownik szkoły wykonuje swoje obowiązki rzetelnie i bezstronnie, wykorzystując w sposób najlepszy swoją wiedzę i umiejętności.
Wymagany jest:
a) stonowany strój i zachowanie licujące z powagą miejsca pracy,
b) brak używania języka potocznego, młodzieżowego slangu.
8. Pracownik dba o terminowe, zgodne pod względem formalnym i merytorycznym wykonywanie zadań, wynikających z zakresu jego obowiązków oraz dodatkowych dyspozycji i poleceń przełożonych.
9. Pracownik gospodaruje publicznymi środkami finansowymi racjonalnie, oszczędnie i efektywnie i jest gotowy do rozliczenia swoich działań w tym zakresie.
10. Pracownik nie uchyla się od odpowiedzialności za swoje postępowanie.
Jest gotów do przyjęcia krytyki w razie zaniedbania swoich obowiązków, uznania swoich błędów oraz ich niezwłocznego naprawienia.
13. Pracownik dba o podnoszenie swoich kwalifikacji i pogłębianie wiedzy zawodowej,
potrzebnej do wykonywania zadań
14. Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne,
zrozumiałe i nie budziło podejrzeń o związek między interesem publicznym
i prywatnym.
15. Pracownik prowadzi powierzone sprawy w sposób obiektywny, bezstronny,
bezinteresowny i uczciwy.

IV. Postanowienia końcowe

1. Nauczyciele i pracownicy szkoły składają oświadczenie o zapoznaniu się
z Kodeksem etyki. Oświadczenia dołącza się do akt pracowniczych.
2. Nauczyciel i pracownik szkoły składa oświadczenie o zapoznaniu się
z Kodeksem etyki jednocześnie z zawarciem pierwszej umowy o pracę.
Oświadczenie dołącza się do akt pracowniczych.
3. Każdy nauczyciel i pracownik ma obowiązek przestrzegać zasad Kodeksu etyki oraz
reagować na jego naruszanie.
4. Nieprzestrzeganie lub naruszenie obowiązujących zasad i norm etycznych
traktowane jest jako działalność na szkodę szkoły.
5. Za naruszenie postanowień Kodeksu etyki, nauczyciel / pracownik szkoły, ponosi
odpowiedzialność karną lub porządkową, o ile przepisy prawa tak stanowią.
6. Osoby zajmujące stanowiska kierownicze w szkole mają obowiązek
wszechstronnego i wnikliwego rozpatrzenia każdej informacji o naruszeniu
lub podejrzeniu naruszenia norm etycznych zawartych w Kodeksie etyki.
7. Kodeks etyczny podlega publikacji na stronach internetowych szkoły w celu
Poinformowania interesantów o standardach zachowania i wykonywania
obowiązków służbowych przez nauczycieli i pracowników.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 17/2022 Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu z dnia 29 listopada 2022r.

Kodeks etyki nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2022 Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu z dnia 29.11.2022r.