Ośrodek, dawniej nazywany „internatem” dla uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu jest integralną częścią szkoły. Jest to koedukacyjna placówka opiekuńczo – wychowawcza przeznaczona dla uczniów naszej szkoły uczących się poza miejscem swojego zamieszkania. Wszystkim naszym wychowankom zapewniamy:

 

Ważne!!! Zakwaterowanie w Ośrodku jest bezpłatne!!!

Opłatą objęte jest tylko wyżywienie.

Z A P R A S Z A M Y !!!

 

Rozkład zajęć jest dostosowany do możliwości psychofizycznych wychowanków. Realizuje założenia opiekuńcze i wychowawczo-rewalidacyjne. Zachowuje odpowiednie proporcje między zajęciami wymagającymi wysiłku i odpoczynkiem. Uwzględniona jest również odpowiednia ilość czasu na zajęcia z grupą. Przewidziana została odpowiednia liczba zajęć na świeżym powietrzu. Plan jest dostosowany do warunków lokalowych i materialnych.

Plan dnia:

 1. Pobudka – to czas, w którym wychowankowie uczestniczą w toalecie porannej, porządkują swoje pokoje, sprawdzają stan przyborów szkolnych,  jedzą śniadanie oraz przygotowują posiłki na czas pobytu w szkole.
 2. Zajęcia w szkole.
 3. Przyjmowanie wychowanków ze szkoły, przygotowania do obiadu, poobiedni odpoczynek – po powrocie ze szkoły wychowankowie przyjmowani są do Ośrodka przez wychowawców przydzielonych do poszczególnych grup. Następuje przygotowanie do obiadu, a także czynności higieniczne odświeżające po całodniowym pobycie w szkole. Po obiedzie następuje odpoczynek podczas którego można się zdrzemnąć lub spędzić mile czas z rówieśnikami na świetlicy. W tym czasie wychowankowie mogą również rozwijać swoje pasje i zainteresowania – mają do dyspozycji komputer z dostępem do Internetu, telewizor, gry edukacyjne, materiały i przybory plastyczne.
 4. Zajęcia rekreacyjno – sportowe na świeżym powietrzu – w procesie aktywności fizycznej i ruchowej dzieci i młodzieży szczególną rolę ze względów zdrowotnych, wychowawczych i dydaktycznych odgrywają zajęcia sportowo-rekreacyjne. Dają one możliwość wyboru aktywności fizycznej, pozwalają na zetknięcie się z wieloma odmianami form ruchu, umożliwiają uczestnictwo we współzawodnictwie i współdziałaniu w zespole. Nasi wychowankowie kształtują w sobie również postawę prozdrowotną polegającą na czynnym wypoczynku, dlatego udział w zajęciach jest dobrowolny, ale systematyczny.
 5. Samokształcenia kierowane – odrabianie lekcji może kojarzyć się z zajęciem nudnym  i męczącym. Jest tyle ciekawszych i mniej pracochłonnych zajęć. Tymczasem wystarczy właściwa organizacja i kilka prostych reguł, żeby odrabianie lekcji przestało być polem bitwy. Przede wszystkim warto mieć świadomość, że jest to zajęcie ważne, ponieważ kształtuje szereg umiejętności pożądanych w późniejszym, dorosłym życiu.
 6. Zajęcia z grupą – odbywają się według miesięcznych planów pracy, które tworzymy zgodnie z programem wychowawczym i profilaktycznym oraz organizacją roku szkolnego. Realizowane zadania  mają na celu: ochronę wychowanków przed zagrożeniami życia codziennego, pomoc w rozwijaniu zainteresowań, rozwijanie wyobraźni twórczej, naukę odpowiedzialności za swoje zachowania i wybory, przygotowanie wychowanków do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.
 7. Kolacja – wychowankowie nabywają  i doskonalą umiejętności samodzielnego i prawidłowego nakrywania stołu. Wychowawca dba o kulturalne zachowanie się przy stole, właściwe spożywanie posiłku oraz prawidłową  postawę przy stole. Wdrażane są także nawyki higieniczne przed i po posiłku.
 8. Wieczorna toaleta – wychowankowie przygotowują się do kąpieli. Są nadzorowani przez wychowawców lub panią wspomagającą. W ten sposób kształtujemy u dzieci postawy prozdrowotne, wdrażamy do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób.
 9. Dyżury porządkowe – kształtują nawyk utrzymywania porządku i dbania o otoczenie. Wyznaczeni przez wychowawcę wychowankowie pełnią dyżury porządkowe, które polegają na utrzymaniu czystości w pokojach wychowanków oraz w najbliższym otoczeniu tj. korytarz, świetlica, łaźnia, stołówka. Każdy wychowanek  ma przydzielony dyżur.
 10. Samoocena – jest bardzo ważnym elementem pracy wychowawczej w Ośrodku. Wychowankowie dokonują oceny własnych zachowań oraz oceniają się nawzajem. Oceny, pochwały  i krytyka mają bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wychowanków w Ośrodku.
 11. Wyciszanie wychowanków – wszystkie dzieci znajdujące się w swoich sypialniach, wyciszają się przed snem. Wychowankowie słuchają relaksującej muzyki, odgłosów przyrody. Najmłodsze dzieci słuchają bajek czytanych przez wychowawcę lub odsłuchują audiobooki.