Szkoła Przysposabiająca do Pracy kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  Przygotowuje uczniów do dorosłości, doskonali w praktycznym przysposobieniu do podjęcia aktywności zawodowej po ukończeniu szkoły.

Uczniowie  zdobywają wiedzę i umiejętności, które można wykorzystać do samodzielnego funkcjonowania i podejmowania różnorodnej aktywności. Nauka w Szkole Przysposabiającej do Pracy  ma na celu rozwijanie zaradności, wspomaganie autonomii i niezależności życiowej uczniów. W szkole stworzone  są warunki do nauki i ćwiczenia podstawowych czynności praktycznych przygotowujących do pracy pomocniczej. Uczniowie nabywają umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach życiowych. Pogłębiają  swoją samodzielność, podejmują różnorodne formy aktywności, poznają różne sposoby spędzania czasu. Uczą się bezpiecznego posługiwania się różnymi urządzeniami, narzędziami i przyborami. Poznają  i poszerzają własne możliwości. Nabywają doświadczeń społecznych niezbędnych do autonomicznego funkcjonowania w życiu dorosłym. Rozwijają umiejętności dbałości o zdrowie własne i innych osób oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. Szkoła kształtuje prawidłową postawę uczniów wobec pracy, w aspekcie motywacji, kompetencji i zaangażowania w pracę.

Uczniowie  Szkoły Przysposabiającej biorą udział w realizacji programów profilaktycznych. Program profilaktyczny ,,Ars, czyli jak dbać o miłość” realizowany jest  we współpracy z Powiatową Stacja Sanitarno – Epidemiologiczną w Świdwinie. Głównym celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie. Program  edukacyjny Państwowej Inspekcji Pracy ,,Kultura bezpieczeństwa” obejmuje cykl zajęć edukacyjnych dotyczących prawa pracy, rozwiązań prawnych dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji pracy osób niepełnoletnich.