Zespoły Edukacyjno – Terapeutyczne przeznaczone są dla dzieci z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Cykl kształcenia obejmuje uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej i dzieli się na dwa etapy edukacyjne:

I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna, możliwość wydłużenia nauki o 1 rok,

II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej – możliwość wydłużenia nauki o 2 lata.

Uczniowie Zespołów Edukacyjno – Terapeutycznych mogą kształcić się w szkole podstawowej do 20 roku życia, a po jej ukończeniu kontynuować naukę w Szkole Przysposabiającej do Pracy.

Specyfika kształcenia w zespołach polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznaniu otaczającego świata. Praca dydaktyczno – wychowawcza realizowana jest w oparciu o zgodne z podstawą programową indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane dla każdego ucznia i dostosowane do jego potrzeb i możliwości. Zespoły liczą od 4-8 osób. Każdy zespół  ma do dyspozycji salę lekcyjną. Praca w małych zespołach klasowych daje możliwość indywidualnego podejścia do każdego ucznia, dostosowania wymagań i oczekiwań do jego potrzeb oraz możliwości.

Celem edukacji w Zespołach Edukacyjno – Terapeutycznych jest rozwijanie i kształtowanie samodzielności, przygotowanie do realizacji zadań życia codziennego oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju, integracja ze środowiskiem i przygotowanie do podejmowania różnych ról społecznych. W zajęciach kładzie się nacisk na rozwijanie autonomii ucznia, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i przestrzegania norm społecznych oraz wyposażanie, stosownie do możliwości, w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.