W naszej placówce prowadzone jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Jego celem jest pobudzanie psychoruchowego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Przyznawane jest na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.

Z dzieckiem objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju pracuje zespół specjalistów,zgodnie z potrzebami dziecka.  Do zespołu należą : psycholog, logopeda oraz  pedagodzy przygotowani do pracy z różnego rodzaju trudnościami rozwojowymi i niepełnosprawnościami. Są wśród nich terapeuci Integracji Sensorycznej, terapeuci autyzmu, terapeuci ruchowi, surdopedagog, oligofrenopedagodzy. Zespół określa kierunki i harmonogram działań oraz opracowuje i realizuje z dzieckiem i jego rodziną indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju. Zajęcia prowadzone są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, najczęściej indywidualnie. Mogą odbywać się w domu dziecka, jeśli istnieją do tego wskazania.

Zajęcia tego typu prowadzimy już od ponad 10 lat. Posiadamy dobrze przygotowaną bazę lokalową, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne dla najmłodszych dzieci. Naszym atutem jest wszechstronnie przygotowane do pracy z małym dzieckiem i doświadczone grono specjalistów, które potrafi ze sobą współpracować. Zajecia prowadzone są w miłej, akceptującej dziecko atmosferze i planowane w cyklu cotygodniowym przez cały rok szkolny. Staramy się jak najlepiej wspierać i ukierunkowywać rodziców w ich codziennych  zmaganiach z trudnościami dziecka, udzielając porad i instrukcji. Rozumiemy ich niepokoje i troskę. W swej pracy skupiamy się nie tylko na zaburzeniach rozwojowych ale także na rozwijaniu potencjału dziecka. Cieszymy się każdym jego sukcesem.