Ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy w Świdwinie

Ośrodek rewalidacyjno- wychowawczy w Świdwinie jest częścią Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu. Posiada dwa odziały stacjonarne i oprócz tego  prowadzone są indywidualne zajęcia z wychowankami  w ich domach.

Ośrodek jest jednostką  dziennego pobytu przeznaczoną dla dzieci 

i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Celem zajęć rewalidacyjno–wychowawczych jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.

Zajęcia obejmują w szczególności:

  • naukę nawiązywania kontaktu w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika zajęć;
  • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć;
  • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej;
  • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;
  • rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu;
  • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
  • naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności.

Zajęcia zespołowe prowadzone są w zespołach liczących od 2 do 4 wychowanków.

Dla każdego uczestnika zajęć opracowuje się Indywidualny Program Rewalidacyjno–Wychowawczy, zawierający w szczególności:

  • cele realizowanych zajęć;
  • metody i formy pracy z uczestnikiem zajęć;
  • zakres współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczestnika zajęć.

Przy opracowywaniu programu uwzględnia się również mocne strony wychowanka, zainteresowania, możliwości psychofizyczne a także wskazania z PPP oraz wszelakiej dokumentacji medycznej.

Oferujemy różnorodne formy, metody terapii i rehabilitacji. Dokonujemy szczegółowej diagnozy możliwości dziecka oraz zapewniamy pełne dostosowanie form i metod pracy do zindywidualizowanych potrzeb dziecka. Wszelkie podejmowane działania skierowane są na stymulowanie rozwoju dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli specjalistów oraz pomoc nauczyciela w profesjonalnie i estetycznie wyposażonych pracowniach i salach.

Zajęcia prowadzone są w kilkuosobowych grupach, pod kierunkiem wyspecjalizowanych nauczycieli, w tym oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów integracji sensorycznej (SI) i innych terapeutów.

Ośrodek posiada bogatą bazę pomocy dydaktycznych i profesjonalny sprzęt w salach.

Ośrodek jest też wsparciem dla  rodziców i opiekunów swoich wychowanków, pełni wieloaspektową opiekę poprzez umożliwianie im korzystania z indywidualnych konsultacji psychologicznych , uczestnictwie w spotkaniach z nauczycielami, terapeutami a także wedle potrzeb konsultacjami indywidualnymi.

Formy oddziaływań rewalidacyjno – wychowawczych prowadzonych   w ORW: 

– trening przyswajania elementarnych umiejętności z zakresu samoobsługi;

– zajęcia usprawniające ruchowo lub rehabilitacyjne w zależności od potrzeb dziecka;

– terapia ręki ;

– terapia mowy i alternatywne metody komunikacji;

– dogoterapia pod okiem profesjonalnego terapeuty

– sensobajka i bajkoterapia;

– zajęcia z elementami metody Weroniki Sherborne

– trening odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych;

-wychowankowie biorą udział w imprezach okolicznościowych, wycieczkach, ważnych wydarzeniach w życiu placówki oraz środowiska lokalnego;

– zajęcia na basenie pod opieką wykwalifikowanej kadry

– zajęcia z hipoterapii

– zajęcia w Sali Doświadczania Świata

Aby dziecko stało się uczestnikiem zajęć w naszym Ośrodku należy posiadać orzeczenie