W Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu działa Szkoła Podstawowa  przeznaczona dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, oraz ze sprzężeniami takimi jak: wada wzroku, słuchu, autyzm, niepełnosprawność ruchowa. Warunkiem niezbędnym do przyjęcia nowego ucznia do naszej szkoły jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nauczanie w Szkole Podstawowej odbywa się na 2 etapach kształcenia:

 

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną stopnia lekkiego realizują zagadnienia podstawy programowej kształcenia ogólnego tak jak wszyscy uczniowie szkół masowych, jednak zgodnie ze swoimi indywidualnymi możliwościami. Nauczanie odbywa się w małych zespołach klasowych, nauczyciele stosują wobec uczniów indywidualizację, dostosowując odpowiednie metody i formy pracy z dzieckiem.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną stopnia lekkiego otrzymują na zakończenie roku szkolnego takie same świadectwa tak jak ich rówieśnicy w szkołach masowych.

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym uczą się Zespołach Edukacyjno-Terapeutycznych (ZET). Tu również nauczanie odbywa się na dwóch etapach edukacyjnych z możliwością wydłużenia każdego z nich odpowiednio o rok i dwa lata. Uczniowie Zespołów Edukacyjno – Terapeutycznych mogą kształcić się w Szkole Podstawowej do 20 roku życia, a po jej ukończeniu kontynuować naukę w naszej Szkole Przysposabiającej do Pracy.

Specyfika kształcenia w ZET polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznaniu otaczającego świata. Praca dydaktyczno – wychowawcza realizowana jest w oparciu o zgodne z podstawą programową Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne (IPET) opracowane dla każdego ucznia i dostosowane do jego potrzeb oraz możliwości. Zespoły liczą od 4-8 uczniów. Każdy zespół ma do dyspozycji salę lekcyjną. Praca w małych zespołach klasowych daje możliwość indywidualnego podejścia do każdego ucznia, dostosowania wymagań i oczekiwań do jego potrzeb a także możliwości.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły objęci są różnorodnymi formami rewalidacji zgodnie z zaleceniami specjalistów i indywidualnymi potrzebami. Wśród zajęć jakie prowadzimy wymienić można: korekcję wad mowy i zajęcia usprawniające funkcje komunikacyjne języka, korekcję wad postawy i terapię integracji sensorycznej, zajęcia usprawniające zaburzone funkcje percepcyjno-motoryczne, Biofeedback, sensoplastykę, muzykoterapię, dogoterapię, hipoterapię, zajęcia w sali doświadczania świata i wiele innych.