Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu informuje, iż zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostały zawieszone stacjonarne zajęcia w szkole podstawowej i w szkole przysposabiającej do pracy od dnia 9 listopada 2020r. do dnia 29 listopada 2020r.

Uczniowie z tych szkół będą realizowali zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

W trybie  stacjonarnym  prowadzone są zajęcia w Przedszkolu Specjalnym w Sławoborzu, zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Świdwinie.

W dniach   od dnia 9 listopada 2020r. do dnia 29 listopada 2020r.  funkcjonuje świetlica szkolna – prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej.    

 

Dorota Daglis-Pętlak

Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych

w Sławoborzu