Postanowienia ogólne

 

 1. W Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu funkcjonuje stołówka szkolna.
 2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych w kuchni szkolnej dla wychowanków Placówki zgodnie z systemem HACCP.
 3. Regulamin korzystania z wyżywienia określa zasady odpłatności i warunki korzystania przez wychowanków Placówki z posiłków przygotowanych w stołówce szkolnej.
 4. Niniejszy regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzone podane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez szkołę.

 

Warunki korzystania z wyżywienia w szkole

 

 1. Do korzystania z wyżywienia w Placówce uprawnieni są podopieczni Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu.
 2. Korzystanie z posiłków jest odpłatne.
 3. Zapisanie dziecka do stołówki następuje przez złożenie u intendenta deklaracji korzystania z posiłków ( załącznik nr 1 do regulaminu).
 4. Kuchnia szkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi oraz z systemem HACCP.
 5. Jadłospisy oparte są na zasadach racjonalnego żywienia i opracowywane w systemie dekadowym. Ich treść ustala intendent i kucharka.
 6. Aktualny jadłospis wraz zawartymi w nim alergenami wywieszony jest w jadalni stołówki szkolnej.
 7. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do poinformowania pracowników stołówki o alergii pokarmowej dziecka w formie pisemnego zaświadczenia lekarskiego. Dzieci uczulone na składniki danego posiłku otrzymują pełnowartościowy posiłek zamienny.

 

Wysokość opłat za posiłki oraz termin i sposób wnoszenia tych opłat

 

 1. Wysokość opłat za posiłki (koszt wsadu do kotła) ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
 2. Wysokość opłat za posiłki podana jest w załączniku nr 3 niniejszego regulaminu.
 3. Rodzice/opiekunowie informowani są o wysokości stawki żywieniowej w sposób przyjęty przez szkołę
 4. Rachunki za wyżywienie za dany miesiąc wystawiane są przez placówkę do 5-tego dnia następnego miesiąca. Rodzice/opiekunowie wnoszą opłatę w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, gotówką w kasie lub przelewem na rachunek bankowy Zespołu Placówek Specjalnych.
 5. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki przez MOPS i GOPS zasady i terminy tych opłat regulują odrębne przepisy.
 6. W przypadku nieuregulowania opłaty w wyznaczonym terminie, rodzice/opiekunowie zalegający z opłatami są indywidualnie informowani o konieczności uiszczenia opłat pisemnym wezwaniem.
 7. W przypadku 3-miesięcznych zaległości opłat za posiłki szkoła może odmówić dziecku korzystania z posiłków w stołówce.

 

Zasady zgłaszania nieobecności na posiłkach, bądź rezygnacji z wyżywienia.

 

 1. Fakt nieobecności dziecka na posiłku należy zgłosić osobiście, bądź telefonicznie w sekretariacie szkoły lub u intendenta najpóźniej do godz. 8:30, w przeciwnym wypadku zostaną naliczone koszty przygotowania posiłku w danym dniu.
 2. W przypadku zgłoszenia nieobecności po godz. 8:30 koszty wyżywienia nie będą naliczane od dnia następnego po zgłoszeniu.
 3. W przypadku dłuższej nieobecności dziecka (choroba, planowana nieobecność) rodzic/opiekun zobowiązany jest do poinformowania ile dni dziecko nie będzie korzystało z posiłków.
 4. W przypadku planowanej nieobecności poszczególnych klas w szkole (wycieczki, konkursy, zawody) obowiązek zgłaszania nieobecności, najpóźniej trzy dni przed planowanym wydarzeniem, spoczywa na wychowawcy/opiekunie klasy. w przypadku niezgłoszenia lub niezachowania terminu posiłek będzie liczony jako wydany.
 5. Całkowitą rezygnację z wyżywienia dziecka dojeżdżającego w zadeklarowanym okresie należy zgłosić pisemnie (załącznik nr 2) z tygodniowym wyprzedzeniem u intendenta.

 

Zasady zachowania się w stołówce

 

 1. Nadzór nad bezpieczeństwem uczniów w jadalni sprawuje nauczyciel/wychowawca zgodnie z grafikiem dyżurów.
 2. Uczniowie korzystający z wyżywienie przychodzą do jadalni o wyznaczonej porze, zgodnie z harmonogramem, ułożonym w oparciu o plan lekcji poszczególnych klas.
 3. Przed posiłkiem dzieci wraz z nauczycielem udają się do łazienki umyć ręce.
 4. Zabronione jest wnoszenie do jadalni wierzchnich okryć i plecaków.
 5. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 6. W trakcie posiłku zachęca się dzieci do próbowania różnych smaków.
 7. Podczas wydawania posiłków zabrania się przybywania w pomieszczeniach stołówki osobom niespożywającym posiłków z wyjątkiem osób sprawujących opiekę.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach dotyczących wyżywienia, a nie określonych w niniejszym regulaminie , decyzję podejmuje Dyrektor szkoły.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu zobowiązania są wszyscy pracownicy szkoły, wychowankowie oraz rodzice/opiekunowie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022r.