Zarządzenie Dyrektora Zespołu Plac6wek Specjalnych w Sławoborzu z dnia 05 maja 2020r, w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Specjalnym funkcjonującym w strukturze Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie $ 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i  plac6wkach (Dz. U . z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z po2n. zm.), $ 4b pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-l9 (Dz. U. poz. 410), $ 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dniaa 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje

Par 1.

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola funkcjonującego w strukturze Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu w okresie od dnia 6 maja 2020r. do dnia 22 maja 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. w okresie czasowego zawieszenia zajęć o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola funkcjonującego w strukturze Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Par 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola funkcjonującego w strukturze Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu.

Par 3.

Zarządzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Podpisano:

Dyrektor, mgr Dorota Daglis-Pętlak

Pełna treść zarządzenia:

Zarządzenie o zwieszeniu zajęć