Przedszkole Specjalne „Leśne Skrzaty” przeznaczone jest dla dzieci: niesłyszących i słabosłyszących, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym i znacznym,  dzieci z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 roku życia. Edukację, wychowanie i opiekę zapewnia wykwalifikowana kadra: nauczyciele wychowania przedszkolnego, psycholog, logopeda, terapeuta SI, dogoterapeuta, surdopedagog,  oligofrenopedagodzy. 

W pracy z dziećmi wykorzystywane są specjalistyczne  metody pracy umożliwiające wielozmysłowe poznawanie świata, takie jak: Metoda Porannego Kręgu, stymulacja polisensoryczna, elementy Metody Dobrego Startu, Integracja Sensoryczna, Dogoterapia, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Programy Aktywności Knillów, Muzykoterapii, elementy Terapii Behawioralnej,  Felicji Affolter. W codziennej pracy wykorzystywana jest komunikacja alternatywna.

Przedszkolaki pracują zgodnie ze stałym planem dnia, wykonanym z piktogramów. Dzieci realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodną z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.  Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne przygotowywane są z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych i potrzeb każdego dziecka. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci uczą się nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, skutecznej komunikacji oraz poznają obowiązujące w życiu  zasady.

Wspólna zabawa zachęca je do współpracy z innymi, a także jest okazją do rozwijania kompetencji społecznych.  Cele i zadania przedszkola są realizowane z poszanowaniem  praw dziecka. Dziecko ma prawo do : akceptacji takim jakie jest, indywidualnego tempa rozwoju, kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy, badania i eksperymentowania, wypoczynku i snu, pracy we własnym tempie. Wspierając samodzielność przedszkolaków kierujemy się zasadą Marii Montessori  pt. „Pomóż mi zrobić to samodzielnie”.