Ośrodek, dawniej nazywany „internatem” dla uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu jest integralną częścią szkoły. Mieści się w przepięknej, malowniczej i spokojnej okolicy. Stwarza korzystne możliwości realizacji długotrwałego, intencjonalnego, zorganizowanego procesu wychowania i opieki. Działalność Ośrodka          w znacznym stopniu podporządkowana jest pracy szkoły, wytycznym i regulaminom szkolnym. Szkoła i Ośrodek tworzą wspólny organ w strukturze procesu kształcenia wychowanków. Działalność opiekuńcza Ośrodka zapewnia wychowankom odpowiednie warunki psychospołeczne, bytowe, środowiskowe. Dba również o zaspokajanie potrzeb biologicznych, higienicznych, medycznych, co jest warunkiem skuteczności wychowania        i rewalidacji. Wychowanek ma możliwość rozwijania indywidualnych zdolności, zainteresowań. Uczy się jak rozładowywać emocje, ograniczać zachowania niepożądane        w procesie kształcenia, poprzez udział w zajęciach z grupą. Wychowawcy dokładają wszelkich starań aby wychowanek czuł się bezpiecznie. Ośrodek ściśle współdziała ze środowiskiem lokalnym,  zaspokajając  potrzeby kulturalne, biorąc udział w uroczystościach   i imprezach pozaszkolnych.

 

Cele wychowania w Ośrodku:

 1. Kształtowanie postaw i przekonań wychowanków- dostarczanie odpowiednich wzorów do naśladowania, zaangażowanie, odpowiedni stosunek do otoczenia i do samego siebie, wypełnianie obowiązków, poszanowanie mienia, dbałość o sprzęt, ubranie, przybory szkolne, odpowiedzialność, ponoszenie konsekwencji własnych czynów, samodzielność,
 2. Rozwój umysłowy i fizyczny: dbałość o zdrowie i higienę, w tym higienę psychiczną, przygotowanie do życia społecznego i kulturalnego w integracji ze środowiskiem, rozwijanie potrzeb i aspiracji wychowanków, zapewnienie specjalistycznej pomocy, korygowanie nieprawidłowości rozwojowych zakłócających uczenie się, likwidowanie i ograniczanie zachowań nieakceptowanych społecznie.
 3. Rozwój kultury osobistej.
 4. Uczenie nawiązywania kontaktów społecznych, przygotowania do pracy zawodowej.
 5. Zapewnienie warunków biopsychicznych i materialnych- odpoczynek, higiena osobista, przestrzeń, pokarm, ruch, czystość pomieszczeń, ochrona przed hałasem, kontakt z przyrodą, kontakt z innymi ludźmi, przynależność, uwaga, umiejętności, sprawności.
 6. Zapewnienie właściwej organizacji do samokształcenia.
 7. Tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań, wiązania wiedzy nabytej w szkole z działaniem Ośrodka i odwrotnie, korzystanie z dóbr kultury, aktywność twórcza (plastyczna, sportowa, techniczna), kształtowanie motywacji do działań.
 8. Wdrażanie do życia społecznego- współdziałanie, postawy społeczne, koleżeństwo, normy, kryteria postępowania przyjęte w grupie.
 9. Podnoszenie poczucia własnej wartości, poziomu samooceny- nie ma dzieci biernych, każdy za coś odpowiada.
 10. Prawidłowa organizacja zajęć- w grupie, poza grupą, obrzędy, tradycje, odrabianie zadań domowych, zajęcia główne, gimnastyka poranna, itd.
 11. Wspomaganie i organizowanie wszelkiej aktywności twórczej wychowanków.
 12. Współpraca z urzędami państwowymi, organizacjami społecznymi, policją, strażą pożarną, Gminną Biblioteką.

 

Rozkład zajęć w Ośrodku:

             Rozkład zajęć jest dostosowany do możliwości psychofizycznych wychowanków. Realizuje założenia opiekuńcze i wychowawczo-rewalidacyjne. Zachowuje odpowiednie proporcje między zajęciami wymagającymi wysiłku i odpoczynkiem. Uwzględniona jest również odpowiednia ilość czasu na zajęcia z grupą. Przewidziana została odpowiednia liczba zajęć na świeżym powietrzu. Plan jest dostosowany do warunków lokalowych i materialnych.

 

Plan dnia:

 1. Pobudka – to czas, w którym wychowankowie uczestniczą w toalecie porannej, porządkują swoje pokoje, sprawdzają stan przyborów szkolnych,  jedzą śniadanie oraz przygotowują posiłki na czas pobytu w szkole.
 1. Zajęcia w szkole.

 

 1. Przyjmowanie wychowanków ze szkoły, przygotowania do obiadu, poobiedni odpoczynek – po powrocie ze szkoły wychowankowie przyjmowani są do Ośrodka przez wychowawców przydzielonych do poszczególnych grup. Następuje przygotowanie do obiadu, a także czynności higieniczne odświeżające po całodniowym pobycie w szkole. Po obiedzie następuje odpoczynek podczas którego można się zdrzemnąć lub spędzić mile czas z rówieśnikami na świetlicy. W tym czasie wychowankowie mogą również rozwijać swoje pasje i zainteresowania – mają do dyspozycji komputer z dostępem do Internetu, telewizor, gry edukacyjne, materiały i przybory plastyczne.

 

 1. Zajęcia rekreacyjno – sportowe na świeżym powietrzu – w procesie aktywności fizycznej i ruchowej dzieci i młodzieży szczególną rolę ze względów zdrowotnych, wychowawczych i dydaktycznych odgrywają zajęcia sportowo-rekreacyjne. Dają one możliwość wyboru aktywności fizycznej, pozwalają na zetknięcie się z wieloma odmianami form ruchu, umożliwiają uczestnictwo we współzawodnictwie i współdziałaniu w zespole. Nasi wychowankowie kształtują w sobie również postawę prozdrowotną polegającą na czynnym wypoczynku, dlatego udział w zajęciach jest dobrowolny, ale systematyczny.

 

 1. Samokształcenia kierowane – odrabianie lekcji może kojarzyć się z zajęciem nudnym  i męczącym. Jest tyle ciekawszych i mniej pracochłonnych zajęć. Tymczasem wystarczy właściwa organizacja i kilka prostych reguł, żeby odrabianie lekcji przestało być polem bitwy. Przede wszystkim warto mieć świadomość, że jest to zajęcie ważne, ponieważ kształtuje szereg umiejętności pożądanych w późniejszym, dorosłym życiu:
 • wytwarza nawyk uczenia się, utrwalania i porządkowania wiedzy,
 • ćwiczy koncentrację i cierpliwość,
 • uczy planowania, gospodarowania czasem i samodyscypliny,
 • wyrabia samodzielność i obowiązkowość.

 

W razie jakichkolwiek trudności przy odrabianiu lekcji zawsze chętnie pomogą wychowawcy grup.

 1. Zajęcia z grupą – odbywają się według miesięcznych planów pracy, które tworzymy zgodnie z programem wychowawczym i profilaktycznym oraz organizacją roku szkolnego. Realizowane zadania  mają na celu: ochronę wychowanków przed zagrożeniami życia codziennego, pomoc w rozwijaniu zainteresowań, rozwijanie wyobraźni twórczej, naukę odpowiedzialności za swoje zachowania i wybory, przygotowanie wychowanków do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.
 2. Kolacja – wychowankowie nabywają  i doskonalą umiejętności samodzielnego              i prawidłowego nakrywania stołu. Wychowawca dba o kulturalne zachowanie się przy stole, właściwe spożywanie posiłku oraz prawidłową  postawę przy stole. Wdrażane są także nawyki higieniczne przed i po posiłku.
 3. Wieczorna toaleta – wychowankowie przygotowują się do kąpieli. Są nadzorowani przez wychowawców lub panią wspomagającą. W ten sposób kształtujemy u dzieci postawy prozdrowotne, wdrażamy do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób.
 4. Dyżury porządkowe – kształtują nawyk utrzymywania porządku i dbania o otoczenie. Wyznaczeni przez wychowawcę wychowankowie pełnią dyżury porządkowe, które polegają na utrzymaniu czystości w pokojach wychowanków oraz w najbliższym otoczeniu tj. korytarz, świetlica, łaźnia, stołówka. Każdy wychowanek  ma przydzielony dyżur.

Samoocena – jest bardzo ważnym elementem pracy wychowawczej w Ośrodku.

Zwracamy uwagę między innymi na :

 1. Wywiązywanie się z obowiązków wychowanka, w  szczególności:

 

 • Respektowanie poleceń wychowawcy lub osób współpracujących z wychowawcą,
 • Wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego,
 • Dbanie o czystość i porządek w pomieszczeniach grupy,
 • Dbanie o estetykę własnego wyglądu i otoczenia.

 

 1. Zachowuje się kulturalnie oraz respektuje zasady współżycia społecznego, a w szczególności:
 • Aktywnie uczestniczy w życiu Ośrodka,
 • Dba o kulturę słowa,
 • Reaguje na zło,
 • Jest uczciwy w postępowaniu,
 • Dba o zdrowie i higienę,
 • Okazuje szacunek koleżankom, kolegom i innym dorosłym,
 • Szanuje mienie prywatne i Ośrodka.

Wychowankowie dokonują oceny własnych zachowań oraz oceniają się nawzajem. Oceny, pochwały  i krytyka mają bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wychowanków w Ośrodku.

 1. Wyciszanie wychowanków – wszystkie dzieci znajdujące się w swoich sypialniach, wyciszają się przed snem. Wychowankowie słuchają relaksującej muzyki, odgłosów przyrody. Najmłodsze dzieci słuchają bajek czytanych przez wychowawcę lub odsłuchują audiobooki.