Od dnia 01 czerwca 2020r. będą realizowane konsultacje dla klas 1-7 szkoły podstawowej oraz uczniów Szkoły Przysposabiającej do pracy według harmonogramu zamieszczonego poniżej.

Konsultacje będą przebiegały zgodnie z procedurą organizacji konsultacji.

Uczeń zgłaszający się na konsultacje dostarcza oświadczenie wypełnione przez rodzica/opiekuna prawnego (zał. nr 1). Udział w konsultacjach należy zgłosić telefonicznie w sekretariacie szkoły do godziny 10.00 rano dnia poprzedzającego dzień konsultacji.  Sekretariat szkoły: 94 36 470 13

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI OD 01.06.2020R.          

w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu          

 

Dzień tygodnia/ godzina konsultacji Poniedziałek

 

Wtorek Środa

 

Czwartek Piątek
8.00-9.00

 

K. Kańska, s.15 C. Dembicki, s.23 A. Książek, s. 14 M. Hamulak -Bibioteka  
9.00-10.00 A. Wróblewska, s.14 M. Kawińska, s.15 H. Kurowska, s.23

A. Oleszkiewicz, s.22

M. Świst- Madejek, s.18 A. Kowhan- Wiśniewska, s.16
10.00-11.00

 

D. Mazepa, 18 A. Misztal, s.18 M. Kawczyńska, B K. Zakrzewska, s.14 K. Wiśniewski, s.23
11.00-12.00

 

A. Stolarska, s.14 Z. Hamulak, s.23 E. Mikołajczyk, s.22   E. Klasińska, s.15
12.00-13.00

 

  A. Skwarek, s.reh E. Lesisz, s.21 A. Mac, s.15 M. Miękczyńska, s.reh
13.00-14.00 E. Bździuch, s.15 J. Przyjemska- Miętek, s.5 O. Wierzbicka- Kromkiewicz, s.18    

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI OD 01.06.2020R.          

w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 w Sławoborzu filia w Świdwinie         

 

Dzień tygodnia/ godzina konsultacji Poniedziałek

 

Wtorek Środa

 

Czwartek Piątek
8.00-9.00         B. Jurczyk, s.5
9.00-10.00          
10.00-11.00 M. Ławrynowicz, s.7 B. Just, s. 2A K. Kotula, s. 6   D. Kotyk, s.3
11.00-12.00       J. Zmysłowska, s.4  
12.00-13.00     T. Bielang- Kosela, s.4   D. Mazepa, s.3

Zarządzenie Nr 16/2020

Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu

z dnia 27 maja 2020r.

w sprawie wprowadzenia procedury organizacji konsultacji dla uczniów klas I-VII Szkoły Podstawowej oraz uczniów szkoły Przysposabiającej do Pracy na terenie Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 Na podstawie § 3 pkt 6  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam ,,Procedurę organizacji konsultacji dla uczniów klas I-VII Szkoły Podstawowej oraz dla uczniów szkoły Przysposabiającej do Pracy na terenie Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu w okresie epidemii koronowirusa COVID-19” stanowiącą  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu oraz na tablicy ogłoszeń w sekretariacie Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu.

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Procedura organizacji konsultacji dla uczniów klas I- VII Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy na terenie Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu

 • okresie epidemii koronawirusa COVID-19

  Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019r. poz.1239 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz. 59),
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148),
 4. Statut Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Sławoborzu
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny  w publicznych i  niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 7. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 maja 2020r.

 

 1. Cel procedury:
 1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad organizacji konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas I- VII i Szkoły Przysposabiającej do Pracy w czasie trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19.
 2. Celem niniejszej procedury jest ograniczenie do minimum ilości osób, które przebywają w placówce.
 3. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią zdrowego rozsądku i współpracy z uczniami i rodzicami/opiekunami prawnymi.

III. Przedmiot procedury:

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie zasad organizacji konsultacji dla uczniów klas I-VIII i Szkoły Przysposabiającej do Pracy na terenie szkoły.

 1. Zakres procedury:

Zakres stosowania procedury dotyczy wszystkich pracowników szkoły, uczniów, a także rodziców/opiekunów prawnych.

 1. Ustalenie stanu zdrowia ucznia:
 2. Do szkoły na konsultację przychodzi uczeń zdrowy, bez gorączki, kaszlu, kataru.
 3. Uczeń każdorazowo przychodzi z oświadczeniem wypełnionym przez rodzica/ opiekuna prawnego o stanie zdrowia ucznia (Załącznik nr 1).
 4. Uczeń nie przychodzi na konsultację, jeżeli jest chory lub w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
  Organizacja konsultacji:
 5. Uczeń, każdorazowo przed wejściem do przestrzeni wspólnej szkoły ma mierzoną temperaturę ciała przez pracownika szkoły.
 6. Uczeń z temperaturą powyżej 37oC nie może uczestniczyć w konsultacjach na terenie szkoły.
 7. Uczeń w drodze do szkoły i ze szkoły korzysta z osłony na usta i nos.
 8. Uczeń zakrywa usta i nos dopóki nie zajmie miejsca w sali lekcyjnej.
 9. Uczeń wchodząc do szkoły musi zdezynfekować dłonie, a jeśli są przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast musi umyć ręce.
 10. Uczeń przestrzega zasad higieny: często myje ręce, nie podaje ręki na powitanie, unika dotykania oczu, nosa i ust.
 11. Uczeń uczęszcza na konsultacje według ustalonego przez dyrektora harmonogramu.
 12. Uczeń przychodzi na konsultację na wyznaczoną godzinę z zachowaniem co najmniej 2-metrowych odległości od innych osób, w tym pracownika szkoły.
 13. Uczeń wchodzi na teren szkoły wejściem głównym pod nadzorem pracownika szkoły.
 14. Uczeń unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 15. Nauczyciel przychodzący na konsultację wyposażony jest w środki ochrony osobistej: maseczkę, przyłbicę, rękawiczki.
 16. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 17. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów będą wynosić min. 1,5m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 18. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 19. Konsultacje będą odbywały się indywidualnie lub w małych grupach z zachowaniem zasady minimalnej przestrzeni 4m2 na 1 osobę.
 20. Sala wietrzona będzie co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 21. Po każdych zajęciach przeprowadzona będzie w sali dezynfekcja powierzchni dotykowych.
 22. Jeżeli uczeń umówił się na konsultację, a nie może przyjść, zgłasza ten fakt odpowiednio wcześniej nauczycielowi.

VII. Postanowienia końcowe:

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły.
 3. Za zapoznanie uczniów i rodziców/opiekunów prawnych oraz pracowników szkoły z niniejszą procedurą odpowiada Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu umieszczając ją na stronie internetowej szkoły, na tablicy informacyjnej w placówce.
 4. Niniejsza procedura obowiązuje od 01.06.2020r. do odwołania przez dyrektora szkoły.

mgr Dorota Daglis- Pętlak
Dyrektor Zespołu  Placówek Specjalnych
 w Sławoborzu

Do pobrania:

>>>Załącznik nr 1 do procedury organizacji konsultacji<<<