Zarządzenie Nr 14/2020
Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu
z dnia 18 maja 2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 ze zm.), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

  • 1.
  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu w okresie od dnia 18 maja 2020r. do dnia 07 czerwca 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania te w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu oraz na tablicy ogłoszeń w sekretariacie Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu.

  • 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisano:

Dyrektor, mgr Dorota Daglis-Pętlak

Pełna treść zarządzenia:
Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć