ZPS.131.4.2020

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE

Zespołu Placówek Specjalnych
w Sławoborzu

Aktualizacja na dzień 2 listopada 2020 r.  

 

 

Ogólne zasady organizacji pracy

 

 1. Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu wznawia funkcjonowanie z dniem 1 września 2020 roku z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty w Szczecinie
 2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
  • ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;
  • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
  • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 3. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody
 4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 5. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 6. Termometry bezdotykowe do pomiaru temperatury znajdują się: na terenie placówki w Sławoborzu – w sekretariacie, w gabinecie pielęgniarki, na terenie placówki w Świdwinie – w pokoju nauczycielskim.
 7. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie, w razie potrzeby częściej.
 8. W miarę możliwości każda klasa/grupa ma przydzieloną stałą salę lekcyjną. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne dochodzą na zajęcia do danej klasy/grupy.
 9. W miarę możliwości wyznaczono odrębne wejścia do szkoły i wyjścia ze szkoły dla różnych klas/grup a w przypadku braku takiej możliwości ustalono różne godziny wejść i wyjść tak aby zminimalizować kontakt uczniów/wychowanków.
 10. Wejście na teren szkoły osoby z zewnątrz potwierdzają wpisem w rejestrze wejść – załącznik nr 1

 

Organizacja zajęć w szkole informacje dla rodziców i uczniów

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni podpisują oświadczenie dotyczące zapoznania się z procedurą oraz zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia/wychowanka jeśli zaistnieje taka konieczność w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych – załącznik  nr 2.
 3. Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani lub dowożeni) o wyznaczonych godzinach.
 4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły zachowując następujące zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji rodzice/opiekunowie przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
 2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel lub katar należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów                   o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem , po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 6. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 7. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie wokół szkoły.
 8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 9. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu świetlicy wprowadza się zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa podczas epidemii – załącznik nr 3.
 10. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.
 11. Rodziców zobowiązuje się do przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.
 12. Rodzice/ opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 13. Sprzęt na placu zabaw, siłowni zewnętrznej, sali gimnastycznej lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

 

 Organizacja zajęć w szkole informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych

 

 1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów/wychowanków w związku z zagrożeniem COVID-19 nauczyciele rozpoczynają pracę o godz. 7..45
 4. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy).
 5. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 6. Podczas wykonywania czynności służbowych, wykonywanych bez kontaktu z osobami z zewnątrz,  maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 7. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy prać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 8. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 9. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 10. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.
 11. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 12. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 13. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi/dziecku temperaturę.
 14. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 15. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 16. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń zobowiązana jest do wypełniania karty monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych – załącznik nr 4.
 17. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 18. Zaleca się:
  • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie raz dziennie lub częściej w razie potrzeby,
  • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
  • dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,
  • dezynfekcja toalet – raz dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz   w razie potrzeby,
  • czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw, siłowni zewnętrznej lub boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww.
 1. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
  • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące ich uzupełnianie,
  • sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
  • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
  • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej.

 

 1. W bibliotece może przybywać nauczyciel bibliotekarz oraz jeden czytelnik. Jeżeli jest taka potrzeba to również wychowawca ucznia.
 2. Na czas pandemii zawiesza się indywidualne korzystanie z biblioteki szkolnej przez uczniów. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki z klasą lub grupą, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się nauczyciela/wychowawcy z nauczycielem bibliotekarzem.
 3. Klasa/grupa oczekuje przed drzwiami wejściowymi do biblioteki. Uczeń jest wpuszczany do biblioteki przez nauczyciela/wychowawcę pojedynczo (jeżeli jest taka potrzeba to wraz z wychowawcą)
 4. Wymagane jest zachowanie dystansu społecznego w stosunku do korzystających z biblioteki oraz do nauczyciela bibliotekarza wynoszącego minimum 1,5m.
 5. W celu ograniczenia użytkowania księgozbioru w wolnym dostępie, wypożyczane egzemplarze czytelnikom podaje bibliotekarz, aby ograniczyć kontakt z innymi książkami,
 6. W bibliotece stosuje się następujące zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki:
 7.  egzemplarze wypożyczone należy przyjmować w rękawiczkach lateksowych,
 8. zwrócone egzemplarze należy odłożyć na specjalną półkę (łatwą do dezynfekcji), na czas trwania kwarantanny, którą należy oznaczyć napisem „kwarantanna”,
 9. przyjęte egzemplarze należy poddać kwarantannie na okres 3 dni,
 10. nie wolno dezynfekować zwracanych publikacji preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu, nie należy naświetlać książek lampami UV z uwagi na to, iż światło to ma szkodliwy wpływ na materiały, z których wykonane są książki,
 11. odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny (3 dni) po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki,
 12. dezynfekować powierzchnie będące w kontakcie ze zwracanymi materiałami przez mycie detergentem lub preparatami dezynfekcyjnymi, zawierającymi alkohol w stężeniu minimum 60%,
 13. Nauczyciel bibliotekarz wietrzy pomieszczenie jak najczęściej to możliwe.
 14. Po każdej wizycie klasy/grupy, osoby odpowiedzialne w szkole za utrzymanie porządku dezynfekują: klamki, drzwi, włączniki światła, biurko i inne powierzchni lub elementy wyposażenia często używane. Informację o potrzebie dezynfekcji osobie odpowiedzialnej, przekazuje telefonicznie nauczyciel bibliotekarz.

 

Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki

 

 1. Przy organizacji żywienia w szkole w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników.
 2. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca minimum 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej.
 3. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
 4. Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o higienę rąk poprzez mycie i dezynfekcję m.in.:
  – przed rozpoczęciem pracy,
   – przed kontaktem z żywnością,
   – po zajmowaniu się odpadami. śmieciami,
   – po zakończeniu procedur sprzątania,
   – po skorzystaniu z toalety,
   – po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,
   – po jedzeniu i piciu.
 5. Należy ograniczyć kontakty personelu kuchni z pracownikami szkoły oraz dziećmi.
 6. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych.
 7. Wydawanie posiłków odbywa się w sposób zmianowy.
 8. Przy zmianowym wydawaniu posiłków następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu dezynfekcji blatów stołów i poręczy krzeseł i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.
 9. Dodatki (np. serwetki) oraz sztućce są usunięte z obszaru sali jadalnej i wydawane bezpośrednio przez obsługę.
 10. Przygotowane posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Posiłki odbierają pojedynczo dzieci lub, jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel opiekujący się grupą.
 11. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez uczniów lub opiekuna do okienka „zwrot naczyń”, skąd na bieżąco są odbierane przez pracownika kuchni.
 12. Naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 13. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

 

Zasady dostarczania i przyjmowania towaru do kuchni

 

 1. Przywożony towar – produkty spożywcze – muszą być opakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem.
 2. Towar dostawcy zostawiają na korytarzu od strony magazynu kuchennego.
 3. Dostawcy towaru mogą wchodzić do placówki, zachowując następujące zasady:  -zachować dystans od pracownika Placówki min. 1,5 metra–dostawcy powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących zabezpieczeń epidemiologicznych (m.in.. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 4. Dokumenty dostawy powinny być umieszczone w przeźroczystych koszulkach.

 

Organizacja pracy Ośrodka – Internat

 

 1. W internacie przebywać mogą jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Wychowankowie powinni starać się zachować dystans podczas pobytu w internacie, czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyć pokoje mieszkalne.
 3. Wychowankowie mają obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich osób trzecich.
 4. Nie należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów.
 5. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w internacie do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( między innymi osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) i wyznaczonych obszarach.
 6. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/ opiekunami wychowanków.
 7. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji pomiędzy wychowawcami a dyrektorem i wicedyrektorami.
 8. Internat posiada izolatkę lub inne pomieszczenie. W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, należy natychmiast odizolować go od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów oraz umożliwić skorzystanie z porady telemedycznej.
 9. W przestrzeniach wspólnych należy zachować podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny: częste mycie rąk i dezynfekowanie łazienek, pomieszczeń kuchennych, blatów w pokojach oraz pomieszczeniach wspólnie użytkowanych.
 10. Po każdorazowym wejściu do budynku internatu wychowankowie zobowiązani są do umycia rąk.
 11. Zasady organizacji pracy Ośrodka znajdują się w załączniku nr 5 do niniejszej procedury.

 

Organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

 Na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 1. Opiekunowie odprowadzający dzieci na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej placówki zachowując następujące zasady:

– 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

– zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min.1,5 m,

– zachowanie dystansu od pracowników szkoły min.1,5 m,

– stosowanie środków ochronnych ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

 1. Dziecko przekazywane jest pod opiekę nauczyciela w części wspólnej placówki – wejściu do szkoły.
 2. Przed rozpoczęciem każdych zajęć pomieszczenie jest wietrzone, a sprzęty dezynfekowane.
 3. Odzież wierzchnia i buty dziecka pozostawione są przez nauczyciela w zdezynfekowanej szatni.
 4. Dziecko przed rozpoczęciem zajęć pod nadzorem nauczyciela myje ręce wodą z mydłem.
 5. W razie wystąpienia objawów chorobowych u dziecka w czasie pobytu na zajęciach, dziecko pozostaje w izolatce wyznaczonej przez Dyrektora, następnie zostaje wszczęta procedura informująca odpowiednie służby o zaistniałej sytuacji oraz następuje natychmiastowy odbiór dziecka z zajęć przez rodzica/prawnego opiekuna.
 6. Rodzice regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Dziecko nie wnosi do placówki żadnych przedmiotów z domu.
 8. Opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania dziecka na zajęcia i odbierania dziecka po zakończonych zajęciach.
 9. Nauczyciele prowadzący zajęcia zobowiązani są do stosowania osłony ust i nosa oraz rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej..
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły
 4. W szkole wydziela się pomieszczenie- sala nr 13 na terenie placówki w Sławoborzu oraz sala nr 5a na terenie placówki w Świdwinie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 5. Izolatorium jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 7. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, powiatowego inspektora sanitarnego oraz organ prowadzący szkołę.
 8. Telefony alarmowe:

*Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie –  JAN OWSIAK

– telefon – 694 493 753

– kontakt email: ppis.swidwin@wsse.szczecin.pl – bezpośredni do inspektora

*Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdwinie, ul. Drawska 38, Świdwin

– telefon – 9436 526 84, 9436 530 24

– email – psse.swidwin@wsse.szczecin.pl, psse.swidwin@pis.gov.pl

*Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia

– telefon 222 500 115

*Starosto Powiatowe w Świdwinie:

-telefon 94 36 503 01

 1. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 2. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. W placówce wyznacza się pomieszczenia na izolatorium, które są wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekcyjny.
 3. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać osoby trzecie.
 4. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki medycznej, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112.
 5. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w placówce, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione i izoluje się od wszystkich w izolatorium.
 6. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w punkcie 5 odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 7. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w izolatorium sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-COV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 10. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 11. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

               

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych. 

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość do nauczycieli, udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły oraz pokojach nauczycielskich.
 4. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek zapoznać się z procedurą i stosować jej zapisy.
 5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

 

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 –  Rejestr wejść do szkoły

Załącznik nr 2 – Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 3 –  Regulamin świetlicy szkolnej

Załącznik nr 4 – Karta monitorowania prac porządkowo-dezynfekcyjnych

Załącznik nr 5 – Zasady organizacji pracy SOSW w Sławoborzu