Formy terapii

 


Stymulacja polisensoryczna

Sala Doświadczania Świata pomaga dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w wielozmysłowym poznawaniu otoczenia poprzez dostarczanie różnorodnych, nieznanych im bodźców.

Zajęcia maja charakter indywidualny i grupowy, gdzie dzieci pod okiem nauczyciela same dozują sobie wrażenia zmysłowe. Zajęcia sprzyjają łagodzeniu napięć, stresów, pozwalają wyciszyć się i odpocząć.

Sala wyposażona jest w kulę lustrzaną, reflektor kuli, kolumnę bulgoczącą, kaskadę światłowodową, rzutnik światła, sprzęt nagłaśniający oraz lampę UV.


Socjoterapia

Celem zajęć socjoterapeutycznych jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania naszych uczniów.  Zajęcia te adresowane są do dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, agresją, nadpobudliwością, niską samooceną, zahamowaniem, nieśmiałych oraz mających problemy w relacjach rówieśniczych. Zadaniem socjoterapii jest wspomaganie dzieci i młodzieży w rozwoju i pojmowaniu rzeczywistości poprzez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych oraz terapeutycznych. 

więcej ...


Terapia EEG  Biofeedback

Terapia EEG  Biofeedback to trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organizmie, zwykle niedostępnymi dla naszej świadomości.

Terapia ta polega na regularnym pomiarze funkcji fizjologicznych połączonych z treningiem samokontroli, co w efekcie wprowadza w obszar świadomej kontroli poszczególne reakcje fizjologiczne.

Dzięki treningowi można nauczyć się panowania nad poszczególnymi funkcjami  organizmu, kierowanymi przez autonomiczny układ nerwowy.

Celem treningów EEG Biofeedback jest osiągniecie takiego stanu mózgu, aby wytworzyć utrwalony odpowiedni wzorzec reagowania – tak zoptymalizować pracę mózgu, by przy jednoczesnej relaksacji posiadać umiejętność pełnej koncentracji.

Metoda EEG Biofeedbeeck jest szczególnie przydatna w terapii dzieci.

 


 Integracja Sensoryczna

Celem terapii Integracji Sensorycznej jest poprawienie jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej (tego, co jest odbierane przez różne zmysły naszego ciała) oraz wytworzenie odpowiedniej reakcji adaptacyjnej.

 Reakcja adaptacyjna to efektywne reagowanie, odpowiednie do wymogów otoczenia. Terapia SI obejmuje integrację obu stron ciała, stymuluje rozwój reakcji równoważnych, praksji, orientacji przestrzennej i lateralizacji, czucia powierzchniowego i głębokiego. Właściwa integracja sensoryczna wpływa na sprawność w zakresie dużej i małej motoryki, koncentrację uwagi, zdolności wzrokowe i słuchowe, poprawia funkcjonowanie emocjonalne, samoświadomość i samoocenę.

Terapia SI jest terapią kliniczną, tzn. dotyczy ona właściwego działania układu nerwowego dziecka i stanowi podstawę do prawidłowego jego rozwoju. Terapię poprzedza wnikliwa diagnoza. Diagnozowanie jest procesem niezwykle istotnym dla ustalenia potrzeb dziecka i zapewnienia mu najlepszych warunków rozwoju.

 


   Hipoterapia

 

Hipoterapia to jedna z metod rehabilitacji, która ma na celu usprawnianie i przywracanie zdrowia osobom zarówno z dysfunkcjami narządu ruchu, jak i niepełnosprawnym intelektualnie.  

 więcej...